Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Material

Har du något som vi kan placera på vår hemsida?

 

 

 

Kontakt webbansvarig

Skicka material till:

 

Bo Lilja

 

tel: 0435-912 21

e-post: bo.lilja@expowera.se

 

alt. kontakt@rbkultur.se

 

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 

Röstånga - några historiska glimtar

 

Vy över Röstånga gamla kyrkby. I förgrunden den romanska sockenkyrkan och skolhuset. I bakgrunden, bortom Kyrkbäcken, ligger gårdarna nr 8 och nr 4, båda på ursprunglig plats. Foto från 1940-talet.

 

 

 

  Röstånga gamla kyrka ligger invid randen av en sydsluttning ner mot Kyrkbäcken. Bortom denna formar sig terrängen till en långsmal höjdrygg. På denna återfinner man ännu idag gamla gården nr 8 samt en rest av nr 4. Sen följde i gamla tiden hemmanen nr 9 och nr 5 och slutligen nr l  kallad Nedangården. Även av denna kvarstår två längor. Tillsammans med det fint renoverade gatuhuset, som några år på 1840­talet var skola, ger den nämnda raden av byggnader ännu en rätt god bild av den gamla bykärnan i Röstånga.

 

  Själva namnet Röstånga bör vara äldre än kyrksocknen, som förmodligen bildades redan på 1000-talet. Det tidigaste belägget är från 1472, och då stavar man "Reffstangh". Länge ansåg man att förra leden kom av reva, i betydelsen mäta. Senare leden skulle då vara stång. A Falkman tolkade däremot "reff' som ett personnamn och det hela som "Rävs gränsmärke". Enligt B Wedmark skulle det däremot kunna röra sig om en fålla för rävfångst, där man gillrat upp en stång. Men 1967 åberopade I Ingers ett namn "Ulatången" i närheten. Här rör det sig otvivelaktigt om en "tång" , d v s en framskjutande del av terrängen. Och precis detta är det även fråga om där de äldsta gårdarna i byn en gång radat upp sig. Därtill höll Ingers fortfarande fast vid djurbenämningen "räv". S Isaksson har visat på "Räfsåkrar" i Lantmäterihandlingar från 1831, att jämföra med en "Reess agir" i Landeboken från omkring 1570. Utifrån ett bra parallellmaterial, t ex "Reffuestampen" i norra Halland, är han därefter närmast benägen ansluta till betydelsen "gillerstång för rävar". B Ejder härledde däremot ur ett ord "räft", med betydelsen "ränna, spricka".

 

  Landeboken är en intressant källa till hela socknens historia. På den tiden fanns här i allt 23 gårdar som gav tionde till kyrkan, och 2 fästegårdar. Tionde lämnades i råg, kom, havre, lamm och grisar. Här möter även tre personnamn, Jens Mikkelsen i Tibbaröd, Arvid Pedersen i kyrkofästan och en Rasmus i ett kyrkans hus i Kolema. Tiondet samlades i en kyrkolada, som även nämnes i den nya kassabok, vilken påbörjades 1662, efter befallning av den nytillsatte, svenske guvenören. Det berättas där att en man vid namn Peder bodde i ladan och "innforholder samma kirkolada ved lige", d v s underhåller den.

 

  Vid enskiftet på 1830-talet fanns i Röstånga by 10 skattehemman, en gästgivaregård, ett gatehus, ett kyrkans annexhemman och en klockaregård. Därtill fanns 5 vattenkvarnar, 2 smedjor, 2 brygghus, l brytestuga, ytterligare några mindre gatehus samt en backstuga vid bygatan. Ett första permanent skolhus i tegel uppfördes invid kyrkan år 1846. Med tillbyggnader från 1860-talet och 1896 står det ännu kvar och inrymmer idag ett bygdemuseum, rikt på intres­santa minnen från traktens historia. Efter skiftet ökade åkerarealen i socknen snabbt genom uppodlingar på den tidigare fäladsmarken, från 423 ha år 1866 till 1149 ha år 1944. Odlingar av foderväxter dominerade helt och uppgick 1937 till 3/4 av arealen. Redan på 1850-talet inrättades ett privatmejeri i Nedangården, vilket drevs av lantbrukare Ekströms danskfödda hustru. Även J Hallenborg på Nackarp drev ett gårdsmejeri. Uppfödningen av remonterhästar var betydande i trakten. Gästis skulle komma att betyda mycket för samhällets fortsatta utveckling, inte minst i samband med turismen i de natursköna omgivningarna. Redan 1872 inrättades här både bank och postkontor.

 

  När järnvägen Klippan - Röstånga öppnades 1892, skulle även en helt ny epok i Röstånga samhälles intressanta historia ta sin början. Men härom en annan gång.

 

Georg Welin

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt