Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Billinge kyrka

Styrelsen

Ordförande
Vakant

 

Sekreterare
Anita Ockborn

 

Kassör
Katarina Andersson

 

Övriga styrelsemedlemmar

Kerstin Ingemansson
Mikael Pehrsson (sammankallande)

Mats Tillaeus

 

Suppleanter

Anna-Lena Lindekvist

Leif Persson

Stig Pettersson

 

 

Vill DU vara med?

Har du något intresse som du tycker borde vara en del av föreningens verksamhet?

 

Kontakta någon i styrelsen så ser vi vad som går att åstadkomma. Det finns säkert fler som har samma intresse.

 

Kanske har vi redan en kulturgrupp som kan breddas, alternativt startar vi en ny.

 

Kulturföreningen blir precis så bra och intressant som vi själva gör den tillsammans.

 

e-post:

 

 

 

RöstångaBygdens Kulturförening

  

Fakta i korthet.

 

Bildades den 22 september 2008.

 

Är en ideell förening öppen för alla intresserade.

 

Är en religiöst och politiskt obunden förening.

 

Det geografiska verksamhetsområdet utgörs av Röstångabygden, omfattande:
Billinge, Röstånga, Ask och Konga socknar.

 

Medlemsavgiften är 150 kr för år 2024.

 

Medlem behöver inte bo inom det geografiska verksamhetsområdet.

 

Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter.

 

Nuvarande styrelse, se vänster.

 

Syftet och målet med föreningen

 

Föreningen har som ändamål att stimulera och bidra till ett rikt och varierat kulturliv i RöstångaBygden.

 

Möjliggöra att kulturintresserade kan få sina behov uppfyllda och att kulturintresset hos alla i bygden förstärks.

 

Arbeta för kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten.

 

Arbeta för en fördjupad kännedom om bygden och befrämja kunskapen om bygden både historiskt och kulturellt.

 

Aktivt verka för att allt av kulturellt, historiskt och vetenskapligt intresse kommer att belysas och komma till kännedom genom skrifter eller på annat sätt.

 

Aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur- kultur- och landskapsmiljöer.

 

Föreningen fullföljer sina syften genom att:

 

a) bilda kulturgrupper, inom de områden där det finns ett intresse av att deltaga, och verka för att dessa samverkar genom exempelvis olika arrangemang.

b) arrangera studiecirklar, föredrag, kurser, utställningar, utflykter eller genom andra kulturarrangemang öka kunskapen om bygden, dess kultur, natur och historia.

c) stödja och uppmuntra forskning, dokumentation och publicering rörande Röstångabygdens natur- och kulturhistoria.

d) samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt ta initiativ som gynnar bygden och dess utveckling.

 

 

 

 
 

Stadgar

 

§1. Föreningens namn och hemort.

 

Föreningens namn är Röstångabygdens Kulturförening.

 

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Röstångabygden, omfattande Ask, Billinge, Konga och Röstånga socknar.

 

Föreningen är en religiöst och politiskt obunden förening.

 

 

§2. Syfte och verksamhetsformer.

 

Föreningen har som ändamål att stimulera och bidra till ett rikt och varierat kulturliv i Röstångabygden.

 

Föreningen skall ha en inneboende dynamik som möjliggör att kulturintresserade kan få sina behov uppfyllda och att kulturintresset hos alla i bygden förstärks.

 

Föreningen skall arbeta för kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten.

 

Föreningens skall arbeta för en fördjupad kännedom om bygden och befrämja kunskapen om bygden både historiskt och kulturellt.

 

Föreningen skall aktivt verka för att allt av kulturellt, historiskt och vetenskapligt intresse kommer att belysas och komma till kännedom genom skrifter eller på annat sätt.

 

Föreningen skall aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur- kultur- och landskapsmiljöer.

 

Föreningen fullföljer sina syften genom att:

a) bilda kulturgrupper, inom de områden där det finns ett intresse av att deltaga, och verka för att dessa samverkar genom exempelvis olika arrangemang.

b) arrangera studiecirklar, föredrag, kurser, utställningar, utflykter eller genom andra kulturarrangemang öka kunskapen om bygden, dess kultur, natur och historia.

c) stödja och uppmuntra forskning, dokumentation och publicering rörande Röstångabygdens natur- och kulturhistoria.

d) samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt ta initiativ som gynnar bygden och dess utveckling.

 

 

§3. Medlemskap.

 

Varje enskild eller juridisk person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem.

 

 

§4. Medlemsavgift.

 

Medlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet.

 

 

§5. Föreningsmöten

 

Föreningsmöten hålles

a) enligt beslut av årsmötet

b) på kallelse av styrelsen

 

Föreningsmöte skall hållas regelbundet.

 

 

§6. Årsmöte

 

Årsmöte hålls före 30 april. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas senast två veckor före mötet.

 

Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val, då utslag fålls genom lottning. Fullmaktsröstning får ej förekomma.

 

Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet, och rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av:
  a) styrelsens ordförande (ett år).
  b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
  c) tre suppleanter med turordning för ett år.
  d) två revisorer jämte suppleanter för ett år.
  e) tre ledamöter i valberedningen varav en skall vara sammankallande (ett år).
  f) övriga val.
 12. Arvoden och ersättningar.
 13. Behandling av förslag från styrelsen och inkomna ärenden.
 14. Mötets avslutande.

 

§7. Styrelsen.

 

Föreningens styrelse består av lägst 3 och högst 7 ledamöter och lägst 1 och högst 3 suppleanter. Suppleanterna skall kallas till styrelsemöte och äger rätt att deltaga i diskussionerna men äger ej rösträtt. Suppleant går in som ordinarie ledamot enligt en turordningslista.

 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och skall ske minst en vecka före mötet.

 

Styrelsens uppgifter:

 • att konstituera sig och utse erforderliga funktionärer inom styrelsen.
 • att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
 • att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden
 • att inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna
       verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper.
 • att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet
 • att i övrigt arbeta enligt riktlinjerna i §2.

Styrelsen sammanträder när och var styrelsen så bestämmer.

 

 

§8. Räkenskapsår.

 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

 

 

§9 Stadgeändring.

 

Beslut om ändring av dessa stadgar fatts vid två föreningsmöten varav ett årsmöte. I kallelsen meddelas att mötet gäller stadgeändring. (två tredjedels majoritet).

 

 

§10. Föreningens upplösning.

 

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall ske vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Om föreningen upphör skall samtliga tillgångar fördelas på kulturella insatser i Röstångabygden.

 

(Dessa stadgar fastställdes på det konstituerande föreningsmötet 2008-09-22).

 

 

 

 

Protokoll fört vid konstituerande föreningsmöte för bildandet av ny kulturförening.

 

Måndagen den 22 september, 2008 i Per Gummeson-salen, Röstånga Gästgiveri.

 

Närvarande: Göran Persson, Lena Jenny Malmsjö, Bo Lilja, Gunnar Johansson, Kerstin Olsson, Rolf Nielsen, Arne Bergsand, John Svensson, Gull-Britt Göransson, Mats Göransson, Inger Welin, Georg Welin, Eric Lilius, Sven Ockborn, Olga Andersson, Siv Moberg, Gunnar Andersson och Lennart Lundberg.

 1. Lennart Lundberg hälsade alla välkomna och gav en kort beskrivning av bakgrunden till ambitionen och betydelsen av att bilda en ny kulturforening. Därefter presenterade sig de närvarande för varandra.
   
 2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
   
 3. Lennart Lundberg valdes till ordförande för mötet.
   
 4. Till sekreterare valdes Gunnar Andersson.
   
 5. Till justeringsmän valdes Siv Moberg och Mats Göransson.
   
 6. Gunnar Andersson gav ytterligare information om bakgrunden och vikten av att bilda en kulturforening.
   
 7. Efter genomgång av stadgarna (se punkt 9) beslutades med acklamation att bilda en kulturforening.
   
 8. Efter genomgång av stadgarna (se punkt 9) beslutades att föreningens namn skall vara Röstångabygdens kulturförening.
   
 9. Efter diskussion och ändringar i stadgeforslaget godkändes stadgarna enligt bilaga 2. Dock gavs den nya styrelsen i uppdrag att ytterligare se över §2 i stadgarna för att tydliggöra att även naturen i bygden är ett område som omfattas av föreningens verksamhet.
   
 10. Årsavgiften beslutades att vara 100 kronor per medlem.
   
 11. Till ordförande för föreningen valdes Lennart Lundberg.
   
 12. Till ordinarie ledamöter valdes: Gunnar Andersson, Sven Ockborn, Bo Lilja och Anna Mona Svensson.
   
 13. Till suppleanter valdes: Göran Persson, Mats Göransson, John Svensson och Birgitta Lilius.
   
 14. Till revisorer valdes: Siv Moberg och Olga Andersson.
   
 15. Till valberedning valdes: Georg Welin, Arne Bergsand och Eric Lilius.
   
 16. Inga övriga frågor förekom.
   
 17. Mötet avslutades.
Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt