Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Källa till materialet

Wikipedia

 

 

 

Sponsorer

Ge ett bidrag till föreningens verksamhet!

 

Då har du möjlighet att få vara med och synas på vår webbplats och/eller i det material vi kommer att producera, t.ex. tidskrifter, filmer.

 

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Kultur - vad är det för något?

 

Kultur har främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster; i talspråk är den första betydelsen den vanligare.

 

Ordet kultur är ett lånord från latinet, cultura av cultus, som betyder odling.

 

På svenska används begreppet kultur enlighet med tre huvudförståelser:

 

Det humanistiska och konstnärligt orienterade kulturbegreppet.

Kultur i den här betydelsen avser särskilt kvalitativa uttryck av underhållning och konstnärligt relaterat skapande. Kultur i den här meningen kommer närmast frasen "andlig odling".

 

Begreppet får en betydelse som ligger nära konstarterna: det kommer närmast att avse vissa genrer av kulturellt skapande; främst litteratur, konst, musik, scenkonst, och film men även formgivning och arkitektur.

 

I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse.

 

Denna betydelse är också en vanlig populär förståelse av kultur.

 

 

Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet.

Kultur i den här meningen avser samtliga socialt överförda levnadsmönster. Begreppet omfattar då hela den humanistiska förståelsen, men lägger även till många andra aspekter. Kultur betyder då alla mänskliga beteenden som beror på socialisering, den inlärningsprocess där uppväxande individer lär sig fakta, normer och värderingar från tidigare generationer.

 

Kultur blir en totalitet av en viss populations tankar, handlingar och omgivande förhållanden. Skillnader i kulturer kan mätas både kvalitativt och kvantitativt. En konsekvens av detta är att man även kan räkna med delkulturer eller subkulturer, som uttrycker gemensam kulturell programmering inom en mindre grupp, som en del av en större. Kultur i samhällsvetenskaplig betydelse är den främsta komponent som utgör skillnader i etnicitet.

 

Det biologiska kulturbegreppet (mindre vanligt)

I den här betydelsen avser kultur en odling av mikroorganismer eller celler. Till exempel en bakteriekultur.

 

 

Humanistisk förståelse: kultur som andlig odling

 

Kultur används emellertid främst i betydelsen människors andliga odling: för de konkreta former och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i, eller i en generell betydelse "ett sätt att leva".

 

Den andliga odlingen manifesterar sig i språk, traditioner, religion, estetiskt skapande och kreativa uttrycksformer (konst, litteratur, musik, teater, standup med mera), teknologi och annat som bildar en kollektiv identitet.

 

I detta mer individuella sammanhang, betyder kulturell att vederbörande är kreativ, bildad och intresserad av kulturella uttryck i form av till exempel konst.

 

Särskilt förr avsågs med kultur en (aristokratisk) förfining och bildning (finkultur), men numera inbegrips även folklig kultur i begreppet då även "bildning" fått en mer allmän betydelse.

 

Som motsats till kultur sätts ofta natur eller förvildning, men detta är inte helt okontroversiellt. Till skillnad från en människas natur är hennes kultur dock inte medfödd.

 

En människas kultur står i relation till hennes socialklass, etnicitet, miljö och könsroll, men kan inte reduceras till ett av dessa begrepp. I västvärlden skiljer man mellan barns- och ungdomskultur och den vuxna kulturen, men denna åtskillnad förekommer inte globalt.

 

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt