Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Nationalparkskväll

Åsa Elfström berättade om nationalparknaturens historia och pärlor.

 

Nationalparkschef Jesper Witzell gav en gedigen redogörelse över hur Nationalparken förvaltas och berättade om det stora projekt som syftar till att ”avbarra” parken och plantera ädellövskog.

Vill du bli medlem?

Ta kontakt!

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
 

Nationalparkskväll på Midgård i Röstånga.

 

Det blev pompa och ståt, natur och kultur, men också en mycket kreativ diskussion om Nationalparkens värde och tillgänglighet.

 

Kvällen inleddes med att Leif Persson visade en film från invigningen av parken den 13 juni 2001. Det hela utspelade sig i Skäralid; mycket folk, stor orkester och invigning av Carl XVI Gustaf. Under invigningen redovisades också skälen till varför området avsats som Nationalpark och alla som besökt de mest tillgängliga platserna, såsom Odensjön, Skäralid och Kopparhatten,förstår att den dramatiska geologin och de osedvanligt vackra scenerierna under alla årstider starkt bidragit till att skydda området till allmänhetens glädje men också som en kunskapskälla att bevaras till kommande generationer.

 

Så berättade Åsa Elfström ( Naturrum, Skäralid ; arbetar just nu med att ta fram en ny utställning; klar maj 2012) om nationalparknaturens historia och pärlor. Hon började med att berätta att berggrunden är kanske 1800 miljoner år gammal och att Röstångaborna inte behöver gå längre än till Nackarpsdalen eller Odensjöns dalgång för att ha förflyttats cirka 100 miljoner år tillbaka i tiden. Då var här dramatik med flera aktiva vulkaner och vid Rallate kan vi se de sexkantiga basaltpelarna som markerar vulkanmynningen. Åsa berättade också om olika teorier över Odensjöns bildning men också om de så geometriskt korrekta rasbranterna som kan ses bl.a. vid Odensjön. Så fick vi vara med om en resa som kom att handla om Nationalparkens bäckar och naturen kring dessa med många fina bilder på blommor och insekter. Och skogen, denna lövskogslunga i vår så rikt befolkade del av landet. Här fick vi veta hur betydelsefullt det är för den biologiska mångfalden att träd som dött och fallit omkull får vara kvar och fungera som resurs för tex. svampar och insekter.

 

Taggbock,en sällsynt skalbagge i National-parken och ...

 

... forsärla, som är en karaktärsfågel.

 

Men Söderåsen visar också tydliga tecken på kulturell aktivitet. Sålunda vittnar de flera tusen röjningsrösen som finns i Nationalparken om att det odlats i det området med enkla tekniker fram till ett par hundra år e.Kr. Sedan har odlingsmetoderna förändrats och vi får bofast befolkning för kanske 1000 år sedan. I nutid har ju också Kulturföreningen engagerat sig i de gamla torprester som visar att på många ställen återerövrar naturen den mark som tidigare brutits.

 

Nationalparkschef Jesper Witzell gav en gedigen redogörelse över hur Nationalparken förvaltas och berättade om det stora projekt som syftar till att ”avbarra” parken och plantera ädellövskog. Vi fick veta vilka svårigheterna är med en nyplantering och hur viktigt det är att stängselskydda planteringarna bl.a. mot bete av dovhjort. Vi fick veta hur tidsplanerna är för avlägsnandet av stängsel och stolpar men också att om allt går enligt planerna kommer all gran att vara borta om c:a 10 år. Vi närmade oss nu de kärnfrågor som många i Röstånga burit på alltsedan nationalparken bildades. Jesper lämnade klara och utförliga svar på frågor rörande Nackarpsdalen och tillgängligheten till dalen och Odensjön. Diskussionen blev mycket konstruktiv och vi enades om att Kulturföreningen och Nationalparken har gemensamma intressen i att underlätta för allmänheten att besöka även den för parken så unika pärlan Odensjön. En konkret plan över hur bägge intressenter skulle kunna bidraga diskuterades. Det var många som fick sina frågor besvarade under den fortsatta diskussionen vid kaffet och Åsa och Jesper lämnade en riktigt nöjd skara efter sig i den sena kvällningen.

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt