Tillsammans skapar vi RöstångaBygdens kulturutbud!

Författare

Stig Isaksson
 

Ur en uppsats i Röstånga Sparbanks Minnesskrift 1972.

 

Sponsorer

Ge ett bidrag till föreningens verksamhet!

 

Då har du möjlighet att få vara med och synas på vår webbplats och/eller i det material vi kommer att producera, t.ex. tidskrifter, filmer.

 

 

e-post:

 

kontakt@rbkultur.se

 

 

 
Bebyggelsenamn i Röstångatrakten

 

I denna uppsats vill jag försöka ge en redogörelse för en del av ortnamnsbeståndet i Röstångatrakten.

 

Man kan grovt indela ortnamn i enledade (namn som bildats av ett enda ord) och tvådelade (namn som tillkommit genom sammansättning). Till gruppen enledade hör t.ex. sockennamnet Ask samt namnen Kvärk och Vega i Konga socken. De tvådelade brukar man indela i olika grupper efter de ord som utgör efterled, t.ex. -torp, -röd, -tofta etc.

 

De två stora grupperna inom vårt område är namnen på -röd och -torp. De förekommer över hela området. Som exempel på röd-namn kan nämnas Lilla och Stora Hjortaröd i Asks socken, Norra och Södra Hultseröd i Billinge socken, Lilla och Stora Tibbaröd i Röstånga socken etc. De äldsta röd-namnen i Skåne anses härstamma från 1100-talet. Ordet röd (äldre ryd) är besläktat med vårt nutida ord rödja och har i ortnamnen betydelsen röjning (för nyodling) i skog.

 

Namnen på -torp börjar uppträda i Skåne på 900­talet. Bruket att bilda namn med denna efterled kommer närmast från Själland, varifrån det spritt sig till Skåne och vidare upp i Sverige. -torp har som efterled i skånska ortnamn ursprungligen betydelse nybygge, utflyttargård. Ordet kan ofta inte igenkännas i namnens nutida form. Efter en förled, som i formspråket slutade på -a eller -o har -torp reducerats till -rp, så t.ex. i namnen Allarp, Sonarp och Nackarp. Bruket att skriva skånska torpnamn med -(e )rup under dansk tid (och ibland även senare) beror på en normalise­ring till danskt riksspråk, vilken i sin tur bygger på en genuin dialektal utveckling av torp-namnen på Själland.

 

Allarp (all`arp), två hemman i Asks socken. Namnet är troligen sammansatt av den gamla genitivformen Alla av mansnamnet Alle samt torp.

 

Ask (a`sk el. ass`k med slutet a-ljud som i gaba) , socken och by. Namnet består av trädnamnet ask i obestämd entalsform. Det kan inte utredas om det från början syftat på något enstaka iögonen­fallande träd eller om det haft kollektiv innebörd.

 

Hjortaröd, Lilla (lella jo`rtare), hemman i Asks socken. Namnet innehåller troligen det forndanska mansbinamnet Hiort i genitiv. Efterleden är röd, röjning i skog.

Hjortaröd, Stora (stora jo`rtare), hemman i Asks socken. - Om tolkningen av Hjortaröd, se föregående.

 

Hundseröd (honn`sere el. honn`tsre el. honn`sre) , hemman i Konga socken. Namnet innehåller genitiv av det forndanska mansbinamnet Hund.

 

Klåveröd (klå`vre), by i Konga socken. Förleden kan vara sammansättningsform av ett ord som motsvarar det norska klova, klyfta; ett besläktat ord (kläwa) med samma betydelse är belagt på Bornholm. Vid byns västra gräns och även på ett par andra ställen i byn finns ganska djupa ravi­ner. Efterleden är röd, röjning i skog.

 

Konga (kång`a el. kong`a), socken och by. Namnet har inte kunnat tillfredsställande tolkas.

 

Kvärk (kvarrk), hemman i Konga socken. Namnet består av ett ord, som på forndanska och fornsvenska skrevs kværk, och som i ortnamn anses betyda vinkel el. förträngning (ordet bety­der ursprungligen bl.a. hals, strupe och är besläktat med kvarka, en halssjukdom hos hästar. Namnet Kvärk måste ursprungligen ha varit ett naturnamn. Som sådant har det sannolikt syftat på någon trång del av den djupa ravin i Söderåsen, som kallas Skäret och som i söder avgränsar nuvarande Kvärk och Kvärkaskogen. Ravinen visar en ganska tydlig förträngning ca 500 m sydost om gårdsbyggnaderna i Kvärk.

 

Nackarp (nakk`arp), hemman i Röstånga socken. Namnet innehåller troligen genitivformen Nakka av det forndanska mans binamnet Nakke. Efterleden är ursprungligen torp, nybygge.

 

Röstånga (röss`tånga), socken och by. Namnet har av Bertil Ejder (se Svensk uppslagsbok, art. Röstånga) tolkats som en sammansättning av ett nu försvunnet ord rift el. räft med betydelsen ränna, spricka, inskärning samt tång, framskjutande del av terrängen. Utvecklingen av -i- till -ö- i rift är regelbunden - jämför det ännu på 19OO-talet levande skånska uttalet av drift som dröft.

 

Sonarp (så`narp), by i Asks socken. Förleden är genitiv Sona av mansnamnet Sone. Efterleden är ursprungligen torp, nybygge.

 

Tibbaröd, Lilla (lella tebb`are), hemman i Röstånga socken. Om tolkningen av Tibbaröd, se följande.

Tibbaröd, Stora (stora tebb`are), by i Röstånga socken. Namnet får antas innehålla genitiv Tibba av det forndanska mansnamnet Tibbe. Efterleden är röd, röjning i skog.

 

Vega (ve`ga) , hemman i Konga socken. Vega är en böjningsform av ett i sydsvenska ortnamn rätt vanligt substantiv veke (i Skåne och på västkusten uttalat ve`ge) med betydelsen åkrök, skarp vinkel som bildas av vattendrag. Troligen åsyftas här den vinkel som bildas där två av Vegeås källflöden sammanflyter inom ägorna. Förvånande nog finns troligen intet samband mellan uppkomsten av namnen Vege och Vegeå.

 

Stig Isaksson

 

 

Copyright 2008 Kulturföreningen
  Till arkivet - alfabetiskt register

Start

Kulturnyheter

Verksamheten

Arkivet

Om föreningen

Kontakt